Створення, підтримка сторінки в мережі Інтернет для розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню (для емітентів цінних паперів)

Відповідно до законодавства України акціонерні товариства зобов`язані мати власний веб-сайт на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню, а саме:
 • не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті наступну інформацію:
  • повідомлення про проведення загальних зборів, яке включає:
   • повне найменування та місцезнаходження товариства;
   • дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
   • час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
   • дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
   • перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
   • порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
   • про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
   • порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
   • У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.
  • інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
  • перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
  • проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.
  • Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.
  • Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).
 • Протоколи про підсумки голосування публічного акціонерного товариства протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються на веб-сайті такого товариства.
 • Повідомлення про заміну члена наглядової ради розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.
 • Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства (а у разі набуття контрольного пакета акцій в результаті придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов'язана подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору. Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Публічне акціонерне товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню:
 • статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
 • положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
 • положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
 • принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 • протоколи загальних зборів;
 • висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора (аудиторської фірми) товариства;
 • річну фінансову звітність;
 • документи звітності, що подаються відповідним державним органам (крім документів, що містять конфіденційну інформацію);
 • проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
 • перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 • особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
 • звіти наглядової ради (у разі її створення);
 • звіти виконавчого органу;
 • звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);
 • положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;

Ми пропонуємо Вам послуги щодо створення власного веб-сайту.
Для створення веб-сайту Вам потрібно укласти договір з ТОВ "ЕМІТ ІНФО" та надати необхідні для розміщення матеріали. В рамках договору по обслуговуванню веб-сайту, пропонуємо надання послуг щодо консультування з питань проведення загальних зборів, складання звітності емітента, консультування з питань корпоративного управління товариством.

Довідкова інформація за телефонами:
050 457-91-26 Ігор Гаращук

Зразок договору на обслуговування веб-сторінки емітента
Copyright (C) 2010-2015 Emit Info Ltd. All rights reserved.